Sign in to follow this  
HNHA

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG ĐIỂM ELECTUS ( EP )

ZsB7aab.gif

It's all about Electus Points. Đây là tất cả về điểm electus ( EP)

The best items in the game are sold for Electus Points + Coins. NOTHING ELSE but EP + Coins. Let's find out how to farm those points first and then talk about the coins

Các vật phẩm tốt nhất trong trò chơi được bán bằng Electus Points + Coins. KHÔNG KIẾM TIỀN nhưng EP + Tiền xu. Trước tiên hãy tìm hiểu làm thế nào để kiếm những điểm đó và sau đó nói về những đồng tiền

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM ĐIỂM EP

There are 8 different methods you can use. You can choose any method you wish to farm Electus Points. Activate Electus Menu by clicking the ''E'' icon underneath theminimap. Then select 'Electus Points' window. You will see your Electus Points status live. 

Có 8 phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Bạn có thể chọn bất kỳ phương pháp nào bạn muốn để kiếm Electus Points. Kích hoạt Menu Electus bằng cách nhấp vào biểu tượng '' E '' bên dưới Minimap. Sau đó chọn cửa sổ 'Electus Points'. Bạn sẽ thấy trạng thái Electus Points của bạn .

6xSpgab.jpg

6zmFfab.gif

 Giới hạn điểm EP hàng tuần ( 800 điểm)

Có giới hạn cho người chơi từ ngày đầu tiên. Họ chỉ có thể kiếm +800 điểm Electus mỗi tuần. Người chơi tham gia máy chủ muộn sẽ không có giới hạn 800 EP. Họ sẽ có khả năng farm nhiều như người chơi ngày đầu tiên farm bất kể khi anh ta tham gia game.


Nghề nghiêp -Jobbing   -  350
Godsend Dungeon/Uniques  -  200
Đấu trường sinh tồn - Survival Arena Kills  - 200
Job Kills  - 150
Đấu trường chiến đâu -Battle Arena  - 100
Cướp cờ -CTF  - 50
Công thành chiền -FW Kills - 25
Giả kim thuật -Alchemy  - 25


VH6Acab.jpg

Tổng các giới hạn ở trên là 1100. Bạn chỉ có thể kiếm 800 EP. Bằng cách này bạn có khả năng lựa chọn giữa các hoạt động. Ví dụ, bạn ghét thực hiện Dungeon Quest, không vấn đề gì, hãy thực hiện các hoạt động khác trong danh sách và bạn sẽ có thể lấp đầy giới hạn của mình.

1. Nghề nghiệp  Jobbing: 

- Bạn có thể thu thập tối đa 350 điểm Electus thông qua JOB mỗi tuần.
- Bạn có thể thu thập tối đa 80 điểm Electus từ việc làm mỗi ngày. (Giờ sever Electus 00:00 - 23:59) [Lý do: Nếu chúng tôi cho phép mọi người đủ  giới hạn Job hàng tuần của họ trong 2 ngày, thì Job trong máy chủ sẽ bị chết trong 5 ngày - cho đến khi giới hạn tiếp theo tăng lên. Bằng cách này, cách nhanh nhất bạn có thể lấp đầy giới hạn tìm việc hàng tuần của mình là thực hiện công việc trong tối thiểu 5 ngày.)
-Bạn kiếm được phần thưởng vàng trong kho cho mỗi EP bạn kiếm được khi thực hiện công việc (khi đăng nhập lại). Tuy nhiên, phần thưởng vàng này sẽ giảm mạnh khi bạn đạt giới hạn tìm việc hàng ngày hoặc hàng tuần. (Tránh lạm phát)
- Bạn sẽ tiếp tục kiếm được Điểm thành tích từ việc làm ngay cả khi bạn đạt giới hạn hàng ngày hoặc hàng tuần. (Menu Electus> Thành tích> 400 EP = Hộp kim cương)
- Mỗi điểm bạn thu thập được thông qua việc làm cũng được tính là điểm danh dự.
- Bạn sẽ nhận được điểm Electus của mình khi đăng nhập lại. (Chỉ áp dụng cho Job)
- Bạn sẽ nhận được phần thưởng vàng của bạn trong kho của bạn khi đăng nhập lại.


2. Job Kills:
-- Mỗi kill Job bạn sẽ nhận được 2 EP .
- Bạn có thể nhận được 150 Ep bằng cách Kill Job mỗi tuần .
 - Bạn không thể nhận được EP nếu kill 1 người trong 8h .
- Bạn không thể nhận được EP nếu kill cùng 1 người trừ khi bạn kill 5 người khác .

3. Đấu trường sinh tồn - Survival Arena Kills:
- Mỗi kill bạn nhận được 1 Ep
- Bạn có thể nhận được 200 EP bằng cách này .
 - Bạn chỉ có thể nhận được 2EP từ mỗi người chơi trong 1 event .

4. Công thành chiến - Fortress War Kills: 
 - Bạn có thể nhận được 25 EP trong CTC . 1 kill = 1 EP
- Bạn không thể nhận nhiều hơn 1 EP từ 1 người chơi

5. Nhiệm vụ EP Godsend Dungeon Quest (or) Boss
Godsend Dungeon :
 - Hoàn thành nhiện vụ Dungeon và nhận được 2 cuộn giấy EP ( lặp lại hằng ngày) .
- Mỗi cuộn giấy Godsend cho bạn 10 EP .

AQfWbab.jpg

Uniques;
- Bạn có thể nhận được EP từ Unique . Mỗi Unique bạn nhận được 1 số EP nhất định
- Bạn có thể nhận được tối đa là 200 EP trong 1 tuần . Giết Unique hoặc sửa dụng cuộn giấy Godsend EP sẽ ko thể nhận được thêm EP nếu như bạn đã max giới hạn tuần .

TG STR: 3
Cerberus : 3
Ivy : 4
Uruchi : 5
Isyutaru : 5
Isyutaru STR: 5
Lord Yarkan: 7
Lord Yarkan STR: 7
Demon Shaitan: 10
Demon Shaitan STR: 10
Karkadann: 12
Khulood: 12 EP
Selket STR: 14
Neith: 14
Haroeris: 14
Seth STR: 14
Anubis: 16
Isis: 16
Santa: 15
Dark Soul: 15
Fat Stone Boi: 15 
Medusa: 30


6. Giả kim thuật Alchemy: 
-Bạn có thể nhận được tới 25 Điểm Electus mỗi tuần.
-Bạn có thể nhận được EP bằng cách đập đồ SOX D10 từ +7 hoặc cao hơn . EP bạn nhận được từ đập đồ SOX cũng tính vào thành tích Achievements. (Alchemy Points)


Mỗi +7 thành công bạn nhận được 2 points.
Mỗi +8 thành công bạn nhận được 10 points .
Mỗi +9 thành công bạn nhận được 20 points
Mỗi +10 thành công bạn nhận được 25 points
Mỗi +11 thành công bạn nhận được 25 points

Chúng tôi nghe bạn nói; '' Làm thế đéo nào tôi đập được +10/11 '' có lẽ sẽ không có ai ... Hmm , chúng tôi sẽ không chú ý đến nó.

7.Đấu trường chiến đấu - Battle Arena ( B.A)

Chiến thắng sự kiện B.A để có được Electus Points.

- Bạn có thể thu thập tối đa nếu 100 Điểm Electus từ Battle Arena, mỗi tuần.

Random Arena Win: 10 Electus Points
Party Arena Win: 10 điểm Electus
Job Arena win: 15 điểm Electus
Guild Arena win: 20 điểm Electus

8. Cướp cờ - CTF: 

Chiến thắng sự kiện CTF để có được điểm Electus.

- Bạn có thể thu thập tối đa nếu 50 Điểm Electus từ CTF, mỗi tuần.
- Mỗi chiến thắng của CTF sẽ thêm 10 Điểm Electus cho bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this